Get Adobe Flash player

Historia

RHI bildades 27 november 1982. av boende från Råcksta och Söderberga Gårdsväg.

RHI är en ideell partipolitiskt obunden förening med ändamål:

• Att vara avtalsslutande part för medlemmar boende i fastigheter i bostadsområdena

Råcksta och Söderberga Gårdsväg, enligt förhandlingsordningen.

• Att verka för att internt och externt tillvarata medlemmarnas intressen.

• Att verka för att medlemmarna ges ett boinflytande samt ett inflytande över

områdenas förvaltning.

Dessutom är föreningens ändamål:

• Att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som avser t.ex. snöröjning, parkförvaltning,

trafikfrågor m.m.

• Att utgöra forum för övergripande frågor rörande service, underhåll, ordning, m.m.

• Att bistå medlem vid eventuella tvister som har direkt anknytning till bostads-

och hyresförhållanden inom ovannämnda bostadsområden.

HYRESFÖRHANDLINGAR

Vi har rätten att förhandla om hyrorna, tilldömdes RHI i Bostadsdom 1988.

Förhandlingsdelegationen består av styrelsen valda personer från våra bostadsområden.